Архівний відділ

Ставищенської райдержадміністрації

Київської області

a

Штати

У штаті архівного сектору 2 особи – завідувач сектору та провідний спеціалістphoto
Бондарець Оксана Миколаївна

-

призначена на посаду начальника архівного відділу Розпорядженням № 334 голови райдержадміністрації від 17.09 1997 р.

У 1999 році закінчила Київський національний університет культури та мистецтв. Отримала спеціальність бібліограф-архівіст.

Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, затверджує функціональні обов’язки працівників відділу, видає у межах своєї компетенції накази, організовує, контролює їх виконання, розпоряджається коштами відділу в межах затвердженого на його утримання кошторису, призначає та звільняє з посади працівників відділу.photo
Цегельна Наталія Сергіївна

-

провідний спеціаліст архівного сектору Ставищенської районної державної адміністрації, призначена на посаду 07.02.2017 року на підставі розпорядження Ставищенської райдержадміністрації № 19-к від 07.02.2017

2014 рік - Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", спеціальність - екологія

Обов’язки: Забезпечує задоволення інформаційної потреби юридичних і фізичних осіб, а саме: - виконання запитів соціально-правового характеру по заявам громадян і запитів установ, організацій і підприємств; - виконання тематичних запитів, оформлення і підготовка архівних довідок, копій документів. Бере участь у підготовці виставок власних документів, складає експозиційні плани виставок. Організовує роботу дослідників у читальному залі архіву. Займається науково-технічною обробкою фондів: - систематизує справи для проведення експертизи цінності документів і справ у фондах, всередині фонду по роках і структурних підрозділах; - проводить експертизу наукової і практичної цінності документів; - систематизує документи всередині справи; - займається оформленням обкладинок справ з проставленням архівних шифрів, картонуванням справ та ремонтом документів; - розміщенням справ у картонажах за номерами, друкуванням ярликів на коробках. Займається каталогізацією документів. Займається формуванням та веденняПереробляє описи справ постійного зберігання та з особового складу, що потребують поновлення.м наглядових справ. Складає акти про виділення до знищення документів, що не підлягають зберіганню та вилученням справ, що виділені до знищення. Проводить перевірку фізичного та санітарно-гігієнічного стану справ, що підлягають прийманню на державне зберігання. Здійснює контроль за температурно - вологісним режимом зберігання документів. Проводить знепилення картонажів, стелажів. Займається друкуванням соціально-текстового матеріалу (довідок, витягів з архівних документів). Приймає участь у складанні інформаційно-пошукової тематичної картотеки фондів архівного сектору, у підготовці та проведенні організаційних заходів архівного сектору (семінари, наради, конференції тощо). Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію. Виконує обов’язки начальника сектору у разі його відсутності у зв’язку з відпусткою, хворобою та іншими причинами. Є секретарем експертної комісії (далі – ЕК) архівного сектору Ставищенської районної державної адміністрації та за рішенням голови ЕК, яким є завідувач архівного сектору, забезпечує скликання засідань ЕК, складає протоколи, доводить до відома заінтересованих державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, релігійних організацій, музеїв і бібліотек та окремих осіб рішення ЕК, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію і забезпечує її зберігання, веде картотеку обліку описів та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, схвалених ЕК архівного сектору. Зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього розпорядку Ставищенської районної державної адміністрації. Виконує інші доручення керівництва.